Vedtægter

Vedtægter for foreningen Vikingegruppen Fyrkat


Foreningens navn, formål, adresse og ejendom

§ 1.

Foreningens navn er VIKINGEGRUPPEN FYRKAT i daglig omtale FYRKATGRUPPEN

§ 2.

Foreningens formål er at:

- samle folk med historisk og håndværksmæssig interesse for vikingetiden.

- fremstille rekonstruktioner af fx dragter, smykker, husgeråd, værktøj og andet der har

  forbindelse med vikingetiden.

- levendegøre og formidle VIKINGETIDEN ved bl.a. at arrangere og deltage i vikingemarkeder og vikingerelaterede events.

§ 3

Foreningen er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune.

§ 4.

De effekter, som betales af indkomne tilskud, legater, sponsorbidrag og lignende, tilhører foreningen.

 

Medlemmer

§ 5.

Medlemskontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det kommende regnskabs år. Børn betaler kontingent fra det kalenderår hvor de fylder 16.

§ 6.

Som medlem kan optages enhver, som har interesse i og vil arbejde i overensstemmelse med foreningens formål.

Børn under 18 år kan kun optages som medlem, hvis en af barnets forældre eller værge er medlem af foreningen.

Et medlem er tilskudsberettiget til foreningens arrangementer efter minimum 2 måneders medlemskab.

Ved tilmelding til markeder via vikingegruppen Fyrkat har medlemmer der har deltaget aktivt på ”Fyrkatweekender” mindst 4 dage indenfor den de sidste 2 år fortrinsret. Tilmelding sker i øvrigt efter princippet ”Først til Mølle”.

Invitationer sendt til Vikingegruppe Fyrkat distribueres via e-mail og opsættes på opslagstavlen i lokalet. Tilmelding til markeder via Vikingegruppen Fyrkat sker via e-mail til den tilmeldingsansvarlige for det pågældende marked.

Et flertal af bestyrelsens medlemmer kan ekskludere et medlem, i tilfælde hvor der er vægtige grunde. Eksklusionen skal meddeles medlemmet skriftligt med begrundelse.

Eksklusionen fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes senest en måned efter bestyrelsens beslutning om eksklusionen.

Beslutningen skal godkendes af den ekstraordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

 

Generalforsamling

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelse sker skriftligt på mail samt annonceret på foreningens hjemmeside.

§ 8.

Deltagelse i generalforsamlingen er kun for medlemmer, der er indmeldt efter de til enhver tid gældende regler. Hvis bestyrelsen finder grund til det kan den dispensere for
deltagelse.

Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

Stemmeberettigede er medlemmer, som har betalt kontingent inden generalforsamlingen.

§ 9.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af formanden senest 7 dage før generalforsamlingen

§ 10.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

      Valg af dirigent og referent

      Bestyrelsen aflægger beretning

      Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

      Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår

      Indkomne forslag

      Valg af bestyrelsesmedlemmer

      Valg af 2 suppleanter

      Valg af 2 revisorer

9.      Valg af 1 revisorsuppleant

   Eventuelt

Alle beslutninger på generalforsamlingen foretages ved simpelt stemmeflertal, undtagen ved vedtægtsændringer, hvor der kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer er for ændringen.

 

 

§ 11.

Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller 20 % af medlemmerne kan kræve afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Sammen med begæring om ekstraordinær generalforsamling skal indsendes begrundelse for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling til formanden.

Bestyrelsen er forpligtet til at afholde ekstraordinær generalforsamling inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen.

 

Bestyrelsen

§ 12.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen og er på valg med 3 i ulige år og 2 i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen før udløbet af sin valgperiode, indtræder den suppleant, der står for tur, for den resterende periode.

Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Når der er forfald ved bestyrelsesmøderne indtræder suppleanten og har stemmeret.

 

§ 13.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen, herunder dennes økonomi. Det påhviler bestyrelsen at påse, at foreningen ledes i overensstemmelse med sit formål.

Bestyrelsen sørger for at der efter hvert bestyrelsesmøde udarbejdes som minimum et beslutnings referat, referater er frit tilgængeligt for foreningens medlemmer. Skulle der være punkter der behandler person spørgsmål og derfor skønnes interne i bestyrelsen anføres disse i et bilag til referatet der ikke er tilgængeligt.

Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende forpligtelser.

Hvis det forholder sig sådan at bestyrelsen oplever frafald, så den ikke kan komme op på 5 medlemmer ved at indkalde de valgte suppleanter, kan bestyrelsen fortsætte til næste generalforsamling med minimum 3 medlemmer. Eller bestyrelsen kan vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

Regnskabet

§ 14.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder hvert år budget for det kommende regnskabsår. Regnskab skal foreligge til revisor godkendelse 1. februar i det følgende år. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 3 uger før ordinær generalforsamling. Regnskabet underskrives af kasserer og revisorer.

 

Opløsning af foreningen

§ 15.

Skulle forholdene stille sig således, at der det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte drift, kan 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, jvf.§ 11 med ¾ af de fremmødte stemmer træffe bestemmelse om foreningens ophør.

Foreningens formue og værdier skal i så fald tilfalde grupper eller institutioner, hvis formålsparagraf er i overensstemmelse med foreningens.

Foreningen er stiftet d. 2/2 1994

Vedtægtsændringer vedtaget d. 3/3 2009, d. 8/3 2011, d. 6/3 2012 og d. 18/3 2014